Yazar BilgisiBildiri BilgileriSunum Zamanı
Yazar BilgisiBildiri BilgileriSunum Zamanı
Dr. Öğretim Üyesi Yahya Doğar - Mehmet Yağmur Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Dersi̇ni̇n Öğrenci̇leri̇n Sportmenli̇k Dav-Ranışlarına Etki̇si̇1.Gün - 1.Oturum - Salon 1
Nazlıhan Çapacıoğlu - Alişan Durmaz - Emine Gegen - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Sporcu Bağlılık Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - Salon 1
Kerim Balıbey - Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Feray Özbal - Erkan Karagülle - Yunus Kaya - Ali Meral Beden Eği̇ti̇mi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Güncel Öğreti̇m Modelleri̇ne İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇1.Gün - 1.Oturum - Salon 1
Duygu Gök - Ayşe Feray Özbal - Derya Ak Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinin Zumba Katılımları İ̇le İ̇lgili Görüşleri1.Gün - 1.Oturum - Salon 1
Arş.Gör. Esra Bayrak Ayaş Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Bi̇li̇nçli̇ Farkındalık Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - Salon 1
Dr. Öğretim Üyesi Fati̇h Murathan - Dr. Öğretim Üyesi Aykut Dündar - Arş.Gör. Mehmet Kartal - Öğr.Gör. Gamze Murathan Üni̇versi̇telerarası Spor Organi̇zasyonlarına Katılan Sporcuların Di̇ji̇tal Oyun Bağımlılığı Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - Salon 2
Dr. Öğretim Üyesi Serdar Sucan Süper Amatör Li̇gi̇ Futbolcuların Akran Baskısı Stres ve Saldırganlık Düzeyi̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇1.Gün - 1.Oturum - Salon 2
Öğr.Gör. Yalçın Uyar - Doç.Dr. Hakan Sunay Spor Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeyleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - Salon 2
Dr. Öğretim Üyesi Ali̇ye Menevşe Kadro Farklılıklarında Li̇derli̇k Boyutlarının İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 1.Oturum - Salon 2
Simara Aybike Uçar - Prof.Dr. Nimet Haşıl Korkmaz Düzenli Olarak Egzersiz Yapan Bireylerin Narsisizm Düzeylerinin İ̇ncelenmesi 1.Gün - 1.Oturum - Salon 2
Araştırmacı Turgut Çamlıbel - Doç.Dr. Mehmet Özal 12-14 Yaş Tenis Oyuncularında Tenis Top Atma Makinası ile Yapılan 10 Haftalık Antrenmanın Bazı Fiziksel ve Biyomotorik Özelliklere Etkisi1.Gün - 2.Oturum - Salon 1
Arif Çetin - Öğr.Gör. Cemal Özman Koşucuların Ultra-Maraton Etki̇nli̇kleri̇ne Katılmalarındaki̇ Moti̇vasyonel Boyutlar ve Bu Boyutların Onların Yaşam Doyumları ve Başarı Algılarıyla Karşılaştırılması1.Gün - 2.Oturum - Salon 1
Arş.Gör. Şule Keçeli̇oğlu - Dr. Öğretim Üyesi Burçin Akçay Sporti̇f Performansta El-El Bi̇leği̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ne Çok Yönlü Yaklaşım1.Gün - 2.Oturum - Salon 1
Arş.Gör.Dr. Burcu Güvendi - Prof.Dr. Mehmet Güçlü Yıldız Kızlar Güreş Türki̇ye Şampi̇yonasına Katılan Sporcuların Hayal Etme ve Cesaret Düzeyleri̇1.Gün - 2.Oturum - Salon 1
Araştırmacı Si̇nan Kara - Doç.Dr. Mehmet Özal Eli̇t Serbest ve Grekoromen Sti̇l Güreşçi̇lerde Maksi̇mal Kuvvet Değerleri̇ İ̇le Reakti̇f Kuvvet İ̇ndeksi̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 2.Oturum - Salon 1
Doç.Dr. Güney Çeti̇nkaya - Seden Söyler - Dr. Ece Ömüri̇ş Zi̇yaretçi̇leri̇n Park Kullanım Özelli̇kleri̇ni̇n Genel Park Kullanım Memnuni̇yeti̇ Üzeri̇ne Etki̇si̇1.Gün - 2.Oturum - Salon 2
Dr. Guliz Coskun Leisure Time Activities Among Turkish People: A New Trend Or a Life Style Change' 1.Gün - 2.Oturum - Salon 2
Enes Fi̇dan - Dr. Öğretim Üyesi Gaye Erkmen - Doç.Dr. Ezgi̇ Ertüzün Fitness Merkezine Üye Bireylerin Serbest Zaman Faydalarının Bazı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi1.Gün - 2.Oturum - Salon 2
Dr. Öğretim Üyesi Selma Kösa Antalya Konyaaltı Kent Meydanı’nın Rekreasyonel Aktiviteler ve Bitkisel Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi1.Gün - 2.Oturum - Salon 2
Fatma Merve Şi̇mşek - Dr. Öğretim Üyesi Ayça Yeşim Çağlayan - Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu Kent Parklarının Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi: İ̇stanbul Sultanbeyli Gölet Parkı Örneği 1.Gün - 2.Oturum - Salon 2
Hacı Karadağ - Doç.Dr. Mehmet Özdemi̇r - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ilkım Yüzme Sporuna Devam Eden Hafif Zihinsel Engelli Bireylerin Öz Güvenlerinin Değerlendirilmesi: (Nitel Bir Çalışma)1.Gün - 3.Oturum - Salon 1
Arş.Gör.Dr. Burcu Güvendi - Prof.Dr. Mehmet Güçlü - Yavuz Güvendi - Doç.Dr. Ayşe Türksoy Işım Türki̇ye Şampi̇yonasına Katılan Yıldız Güreş Kız Sporcuların Spor Karakter Yapıları İ̇le Ahlaki̇ Karar Alma Tutumları1.Gün - 3.Oturum - Salon 1
Dr. Öğretim Üyesi Çalık Veli Koçak Voleybol Hakemleri̇ni̇n Hakem Öz Yeterli̇k Düzeyleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 3.Oturum - Salon 1
Dr. Öğretim Üyesi Fati̇h Murathan - Arş.Gör. Mehmet Kartal - Öğr.Gör. Gamze Murathan - Öğr.Gör. Hande İ̇nan Alt Yapı Sporcularının Hayatın Anlamı ve Amacı Özelli̇kleri̇ni̇n Hedef Bağlılığı Düzeyleri̇ne Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇1.Gün - 3.Oturum - Salon 1
Gülçin Sezer Hocaoğlu - Prof.Dr. F.Hülya Aşçı Sporcuların Algılanan Sportif Yeterlik ve Hedef Yönelimlerinin İ̇çsel Konuşma ve İ̇mgeleme Biçimlerini Belirlemedeki Rolü1.Gün - 3.Oturum - Salon 1
Dr. İbrahim Dalbudak - Dr. Şıhmehmet Yi̇ği̇t - Dr. Öğretim Üyesi Mihriay Musa Spor Yapan ve Spor Yapmayan B2 ve B3 Görme Engelli Bireylerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Karşılaştırılması1.Gün - 3.Oturum - Salon 1
Dr. Öğretim Üyesi Aziz Cumhur Kocalar Şehirlerin Gelişiminde Rekreasyon Faaliyetleri ve Spor Alanlarının Planlanmasının Önemi: Türkiye'den Uygulama Örnekleri1.Gün - 3.Oturum - Salon 2
Simara Aybike Uçar - Prof.Dr. Nimet Haşıl Korkmaz - Ahmet Yılmaz Takım ve Bireysel Spor Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İ̇ncelenmesi1.Gün - 3.Oturum - Salon 2
Arş.Gör. Mustafa Aydemi̇r Sportif Sevinç Ritüelleri ve Beden Dilinin Dönüşümü: Futbolcular Üzerine Bir İ̇nceleme1.Gün - 3.Oturum - Salon 2
Dr. Öğretim Üyesi Ayça Yeşim Çağlayan - Doç.Dr. Cengiz Karagözoğlu - Arş.Gör. Nehar Büyükbayraktar - Nigar Küçük - Dr. Öğretim Üyesi Muhittin İ̇nan Kent Ormanlarında Oryantiring Sporu ve Mekan: Belgrad Ormanı Örneği1.Gün - 3.Oturum - Salon 2
Mehmet Denktaş - Dr. Öğretim Üyesi Gaye Erkmen Rekreatif Yüzücülerin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ve Optimal Performans Duygu Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İ̇ncelenmesi 1.Gün - 3.Oturum - Salon 2
Prof.Dr Hamidreza Barnamehei - Prof.Dr Neda Golfeshan - Prof.Dr Mahdi Barnamehei - Prof.Dr Sureh Modabberi Bejandi - Prof.Dr Farhad Tabatabai Ghomsheh - Prof.Dr Majid Pouladian - Prof.Dr Mohammad Razaghi Kinematics and Kinetics Differences of Shoulder Between Elite and Non-Elite Badminton Players During Overarm Badminton Smash1.Gün - 4.Oturum - Salon 1
Prof.Dr Mouıssı Farıd - Assoc.prof.Dr Sba Bouabdellah Adapted Physical Activity Effect in Mental Health in Deaf-Mutes Children.1.Gün - 4.Oturum - Salon 1
Prof.Dr Hamidreza Barnamehei - Prof.Dr Fatemeh Aflatounian - Prof.Dr Mohammad Razaghi - Prof.Dr Mahdi Katiraei - Prof.Dr Rayehe Rezaei - Prof.Dr Mozhgan Gholami - Prof.Dr Tahereh Vojdani - Prof.Dr Milad Karimi Dastjerdi - Prof.Dr Mohammad Torabigoudarzi Comparison of Joint Force of Lower Limb Joints in Different Hand Positions in Squat Exercise1.Gün - 4.Oturum - Salon 1
Dr Soran Aminiaghdam - Researcher Eric Griessbach - Researcher Johanna.Vielemeyer@uni-Jena.de - Dr Roy Müller Dynamic Postural Control During Uneven Walking At Fast Versus Normal Walking Speed1.Gün - 4.Oturum - Salon 1